Bowling trick shot

4 quả trick shot để đời trong lịch sử bowling

Dưới đây là 4 quả trick shot để đời của 4 huyền thoại bowling: Norm Duke, Chris Barne, Osku Palermaa và Andy Varipapa 😀 Theo bạn thì quả trick shot nào đỉnh nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.